Voordelen

Voordelen van iAgents

Met agenttechnologie worden problemen vanuit een ander oogpunt geanalyseerd en oplossingen op een abstractere wijze gemodelleerd. Hierbij wordt een accent op de modulariteit van problemen gelegd, waardoor men in staat is meerdere aspecten van problemen afzonderlijk op te lossen. Op dit moment worden agents meestal from scratch gebouwd. Acklin wil commerciële bibliotheken gaan opbouwen, met daarin standaard componenten die nodig zijn om agent systemen te modelleren en te bouwen. Op dit moment ziet Acklin toepassing van intelligent agents in een breed scala van applicaties, waaronder:

 • process en workflow automation
 • electronic commerce
 • ontsluiten van legacy systemen
 • internet/email applicaties
 • user assistance

Elke nieuwe technologie binnen de automatiseringswereld moet minstens aan twee voorwaarden voldoen:

 • de mogelijkheid om problemen op te lossen die voorheen buiten de scope van automatisering lagen, omdat er geen technologie was op die problemen op te lossen of omdat het te duur was (moeilijkheidsgraad, complexiteit, tijdrovend, riskant), en
 • de mogelijkheid om bestaande problemen beter op te lossen, in termen van kosten, time-to-market, kwaliteit en tevredenheid.

Nieuwe problemen

Men kan functionele systemen zien als de eenvoudigste type van software systemen. Functionele systemen werken door het nemen van een invoer, iets te berekenen en een uitvoer te leveren. Een andere type systemen zijn de reactieve systemen, welke opereren in een continue interactie met de omgeving. Intelligent Agents zijn reactieve systemen, omdat ze een relatief zelfstandig gedrag vertonen, reactief en pro-actief zijn. Procescontrole systemen, operating-systems en indirect management systemen zijn voorbeelden van reactieve systemen.

Open systemen

Een open systeem is een systeem waarin de structuur van het systeem in staat is om dynamisch te veranderen. Typische eigenschappen van een open systeem zijn:

 • de componenten niet van tevoren bekend zijn,
 • de componenten veranderen in de tijd,
 • de componenten heterogeen zijn (door verschillende mensen gemaakt, op andere tijden of met andere software tools en technieken), en
 • de componenten losjes gekoppeld zijn, dwz de componenten zijn zeer onafhankelijk van elkaar en kunnen bijvoorbeeld alleen met elkaar communiceren via één voip telecommunicatie systeem

Complexe systemen

Een van de krachtigste hulpmiddelen om greep te krijgen op de complexiteit van een domein is het gebruik van modulariteit en abstractie. Als een probleem domein complex, groot of onvoorspelbaar is, dan kan men een aantal agents ontwerpen die gespecialiseerd zijn in het oplossen van deel van het probleem. Als er onderling afhankelijke problemen zijn, dan kunnen de agents met elkaar samenwerken om te zorgen dat de afhankelijkheden gewaarborgd blijven.

Een agentaanpak betekent dat het gehele probleem opgedeeld wordt in een aantal kleinere en simpelere componenten (agents) die eenvoudiger te ontwerpen en te onderhouden zijn. Door de agents in een organisatie te plaatsen vervult iedere agent een bepaalde rol waarbinnen het meest geschikte paradigma toegepast wordt om die rol uit te voeren.

Indirect management

Ondanks de vele innovaties op het gebied van het ontwerpen van de interactie tussen mens en machine en het gebruik van windowsachtige omgevingen blijft het voor (naïeve) gebruikers moeilijk om applicaties effectief te gebruiken. Eén van de moeilijkheden is dat de gebruiker de door hem gebruikte programmatuur gedetailleerd moet vertellen hoe een bepaald probleem moet worden opgelost. Dit verschijnsel noemt men ‘direct management’, dat wil zeggen, de gebruiker dient het initiatief te nemen bij de interactie met de machine.

Om het mogelijk te maken dat gebruikers toch de immense capaciteit van computers en programmatuur kunnen gebruiken moet men gaan kijken naar interactiemethoden waarbij meer initiatief wordt getoond door programmatuur. In plaats van ‘direct management’ moet men gaan denken aan indirect management’. Een agent ondersteunt de gebruiker bij het uitvoeren van zijn taken.

Betere oplossingen

Agents kunnen een effectieve oplossingen bieden in domeinen waar vormen van distributie aanwezig zijn. In het domein kunnen samenwerkende probleemoplossende entiteiten, die fysiek of logisch gedistribueerd zijn, onderscheiden worden. Distributie kan worden gedefinieerd in termen van gegevens, controle, expertise of hulpbronnen. In deze gevallen kunnen agents gebruikt worden om deze entiteiten naar de werkelijkheid te modelleren.

Een emailfilter programma, bijvoorbeeld, kan gezien worden als een digitale assistent die geleerd heeft welke berichten de gebruiker belangrijk vindt. Een ander voorbeeld is agenderingsprogrammatuur waarbij de agenda’s van deelnemers beheerd worden door agents die onderling overleggen om tot afspraken te komen. In dit soort programmatuur representeren agents zowel functionaliteit (in de vorm van taken) als een representatie van de behoeften van hun gebruiker.

Conclusie

Intelligent Agents hebben vier sterke punten te bieden:

 • het is een nieuw oplossingsconcept waarmee innovatieve producten ontwikkeld kunnen worden.
 • problemen worden vanuit een ander oogpunt opgelost.
 • agents bieden een innovatieve wijze om problemen te analyseren en oplossingen op een abstractere wijze te modelleren.
 • systeemontwikkelaars krijgen nieuwe hulpmiddelen om problemen op te lossen. Hierbij wordt een accent op de modulariteit van problemen gelegd, waardoor men in staat is meerdere aspecten van problemen afzonderlijk op te lossen.